Araştırma Öncelikli Alanlar

 • Kanserde primer-sekonder-tersiyer koruma uygulamaları
 • Kanserde psikososyal destek ve palyatif bakım uygulamaları
 • Kanser kayıtçılığında (Doku destekli) güncel uygulamalar
 • Kanserde genetik danışmanlık uygulamaları
 • Kanser immünolojisi ve biyolojisi, kanser ilaçları
 • Radyoterapide yapay zeka uygulamaları
 • Radyoterapide nanoteknoloji uygulamaları

Alt Çalışma Konuları

 • Kanserde primer-sekonder-tersiyer koruma konularında akademik ve bilimsel faaliyetler
  • Sigara bırakma konusunda akademik çalışmaların planlanması
  • Kanserin erken tanısına yönelik güncel kılavuzlara göre tarama faaliyetlerinde gerekli iyileştirmelerin planlanması
  • Palyatif bakım konusunda yürütülecek faaliyetlerin planlanması
 • Psikososyal destek ve palyatif bakım
  • Hacettepe onkoloji hastanesi bünyesinde psikososyal destek ve palyatif bakım ile ilgili akademik, bilimsel ve klinik faaliyetlerin organizasyonu
 • Kanser kayıtçılığı
  • Doku destekli kanserde kayıt sistemleri geliştirilmesi konusunda akademik faaliyetlerin planlanması
 • Kanserde genetik danışmanlık
  • Ailesel geçiş gösteren kanser tanılı hastaların ve yakınlarının izlemi ve gerekli olguların klinik yönetiminin planlanması
 • Kanser immünolojisi ve biyolojisi, kanser ilaçları
  • İmmünoterapi, kanserde ilaç dirençliliği, transplantasyon immünolojisi, kanser immünolojisi, kanser genetiği
 • Radyoterapide yapay zeka uygulamaları
  • Görüntü kılavuzluğunda radyoterapide yapay zeka uygulamaları
  • Tedavi planlamada yapay zeka uygulamaları
  • Tedavi uygulamada yapay zeka uygulamaları
  • Brakiterapide yapay zeka uygulamaları
  • Cihaz ve tedavi kalite kontrolünde yapay zeka uygulamaları
 • Radyoterapide nanoteknoloji uygulamaları
  • Radyoduyarlaştırıcılarda nanoteknoloji uygulamaları
  • Radyokoruyucularda nanoteknoloji uygulamaları

Anahtar Kelimeler
Kanserden korunma, palyatif bakım, sigara bırakma, kanser kayıtçılığı, kanserde genetik danışmanlık, T lenfosit, miyeloid hücre, antikor, organel stresi, antijen sunumu, tümör mikroçevresi, inflamasyon, radyoterapi, yapay zeka, makine öğrenmesi, nanoteknoloji

Önemi ve Gerekçesi
Kanser ülkemizde kardiyovasküler sistem hastalıklarının ardından en yüksek mortalite yüküne neden olan hastalık grubudur. Günümüzde her ne kadar tedavi olanaklarındaki gelişmelere paralel olarak önemli sağkalım avantajları elde edilmiş olsa da kanserden korunma faaliyetleri kanserle mücadelenin en temel unsurunu oluşturmaktadır. Kanserin neden olduğu sağlık, sosyal, ekonomik, iş gücü kaybı gibi olumsuz sonuçlar göz önüne alındığında prevansiyon faaliyetlerinin önemi net bir şekilde görülmektedir.

Kanser immünolojisi, kanser hücrelerinin immün sistem ile etkileşim mekanizmaları konularındaki çalışmalar güncel tedavi yaklaşımları ile örtüşmektedir ve önceliklendirilmesi gereken bir alandır. Bu öncelikli alandaki çalışmalarımız kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi yanıtlarına karşı geliştirdiği direncin anlaşılmasına ve dolayısı ile yeni immünoterapi hedeflerinin ortaya çıkartılmasına katkılar sağlar niteliktedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivitesinin artırılmasına yönelik tedavi yaklaşımları kliniğe ulaşmış ve bazı kanser türlerinin tedavisinde önemli ölçüde başarı sağlanmıştır. Ayrıca, ilaç ve immünoterapi direnci mekanizmalarının anlaşılması ve bunu yenmek adına yeni stratejiler geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. İlaç direnci çalışmaları doğrultusunda, kullanılacak tedavilerin hangi bireyler üzerinde daha yüksek etkinlik sağlayabileceğine yönelik bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

Radyoterapi uygulamalarında tedavinin doğruluğunu ve kesinliğini (accuracy ve precision) artıracak yeni teknolojilerin tedavi sürecine katılması reçetelenen dozun hedef dokuya uygulanmasında ve kritik organların ve sağlıklı dokuların korunmasında kritik rol oynamaktadır. Yapay zeka tekniklerinin görüntüleme, tedavi planlaması ve tedavi uygulaması gibi radyoterapinin farklı aşamalarında rol alarak tedavinin etkinliğinin artırılmasında faydalı olacağı öngörülmektedir. Nanoparçacıklar ise radyoduyarlaştırıcı ve radyokoruyucu olarak yeni uygulamalara kapı aralamaktadır.